Saumakohdat risteysjärjestelyissä

Suuntaisuuden saumakohta

Suuntaisuuden saumakohta soveltuu hyvin risteyksiin, joissa ajoradan puolen vaihtaminen on helppoa, turvallista ja sujuvaa. Kiertoliittymä soveltuu yleensä melko hyvin suuntaisuuden muutokseen, koska siinä pyöräliikenteellä on etuajo-oikeus autoliikenteeseen nähden ja ajogeometria voidaan laatia houkuttelevaksi. Liikennevalottomissa risteyksissä pyöräilijät ovat valmiimpia siirtymään kadun yli kuin valo-ohjatuissa risteyksissä. Järjestelyjen muutoskohdat suunnitellaan yleensä samoilla periaatteilla valo-ohjattuihin ja liikennevalottomiin risteyksiin. Tavoitteena on, että pyöräilijä voi turvallisesti ja ymmärrettävästi jatkaa kaikkiin sallittuihin suuntiin.

Lähtökohtana on, että risteyksestä voidaan jatkaa kaikkiin sallittuihin suuntiin. Tämä tarkoittaa yleensä liikennevaloristeyksessä olevassa saumakohdassa, että poiketaan normaalista yksisuuntaisen järjestelystä, jossa risteysalueella pyöräliikenne ohjataan ajoradan tilaan. Liikennevalottomassa risteyksessä sivusuunnan ylijatkettu ratkaisu parantaa huomattavasti turvallista jatkamismahdollisuutta kaikkiin sallittuihin suuntiin.

Saumakohdan ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenteen ohjaukseen, koska yksisuuntaisen pyörätien ymmärtäminen on vaikeampaa kuin normaalien risteysjärjestelyjen tapauksessa. Saumakohta merkitään tiemerkinnöillä ja liikennemerkeillä (kuva 143).

Valokuva yksi-ja kaksisuuntaisen pyörätien saumakohdasta. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 143. Yksi- ja kaksisuuntaisen pyörätien saumakohta. Rakenne tukee saumakohdan järjestelyjä. Utrecht, Hollanti. Kuva: Niko Palo.

Saumakohdat kolmi- ja nelihaararisteyksissä

Yksi- ja kaksisuuntaisen pyöräliikennejärjestelyn saumakohta tehdään siten, että pyöräilijä voi liittyä kaikkiin sallittuihin suuntiin. Risteyksessä tulee mahdollistaa pyöräilijän jatkaminen yksisuuntaiselle pyörätielle tai -kaistalle taikka pääsy pääsuunnan kumman tahansa puolen kaksisuuntaiselle pyörätielle.

Mikäli pääsuunnan linjaosuudella yksisuuntaisen järjestelyn ja ajoradan välissä on esimerkiksi puu- tai pysäköintikaista tai molemmat, tuodaan yksisuuntainen järjestely suorassa linjassa risteysalueelle asti (kuva 144).

Suunnitelmapiirros yksi-ja kaksisuuntaisten pyöräteiden risteyskohdasta. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 144. Yksi- ja kaksisuuntaisten pyöräteiden risteyksessä mahdollistetaan jatkaminen kaikkiin sallittuihin suuntiin, jonka vuoksi yleensä risteysalueella poiketaan normaalista yksisuuntaisen järjestelyn periaatteesta ohjata pyöräliikenne ajoradalle.

Mikäli pyörätie tai -kaista on linjaosuudella ajoradan vieressä, taivutetaan se poispäin ajoradasta, jotta voidaan muodostaa tarvittavat odotustilat sivusuunnan kaksisuuntaisille risteysjärjestelyille. Liikennevaloristeyksen läheisyydessä, ajoradan vieressä olevat yksisuuntaiset pyörätiet ja -kaistat taivutetaan poispäin ajoradasta pyörätielle, jotta voidaan muodostaa riittävät kääntymistilat ja mahdollistaa jatkaminen kaikkiin suuntiin. Jalankulkijalle jää ajoradan ja pyörätien väliin odotusalue. (Kuvat 145 ja 146).

Suunnitelmapiirros pyörätien taivutuksesta. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 145. Yksisuuntainen pyörätie taivutetaan jalankulkijan odotusalueen taakse.
Suunnitelmapiirros pyöräkaistan ohjaamisesta riesteysalueella. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 146. Pyöräkaista ohjataan pyörätielle risteysalueella, jotta liittyminen pääsuunnan kaksisuuntaiselle pyörätielle molempiin suuntiin on mahdollista.

Pyöräliikenteen ohjaaminen sekaliikenteestä vasemmalle voi olla haastavaa liikennevaloristeyksessä. Pyöräliikenne ohjataan yleensä sivusuunnalta pääopastimen ohi kaksisuuntaiselle pyörätielle. Näin pyöräilijä voi turvallisesti jatkaa tarpeen mukaan suoraan pääsuunnan yli tai kääntyä oikealle taikka vasemmalle (kuva 147). Mikäli sivusuunta jonoutuu helposti, on saapuvalle suunnalle syytä harkita pyöräkaistaa liikennevalojen läheisyyteen keskimääräisen pisimmän jononpituuden matkalle.

Suunnitelmapiirros pyöräkaistan ohjaamisesta liikennevaloristeyksessä. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 147. Liikennevaloristeyksessä sekaliikenteen ja pyörätien välillä on pystyttävä kääntymään kaikkiin sallittuihin suuntiin.

Risteyksessä voidaan kanavoida sivusuunnalta oikealle kääntyvät moottoriajoneuvot ja sivusuunnalta suoraan jatkavat ajoneuvot korokkeella. Pääsuunnan yli kääntyvälle pyöräliikenteelle voidaan järjestää turvallinen odotustila pääsuunnan ajoradan ja pääsuunnan pyörätien väliin (kuva 148). Tilan tulee olla kooltaan noin 3 x 3 m, jotta risteykseen pysähtyvät pyöräilijät voivat siirtyä pois pääsuunnan pyöräliikenteen edestä turvallisesti.

Suunnitelmapiirros odotustilasta risteysalueella. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 148. Pääsuunnan yli kääntyminen sivusuunnan sekaliikennejärjestelyyn voidaan järjestää saarekkeiden suojassa olevalla odotusalueella.

Liikennevalottomassa risteyksessä pääsuunnan pyörätien tai -kaistan ja sivusuunnan sekaliikenteen saumakohtaan rakennetaan yleensä sivusuunnan yli jatkettu pyörätie ja jalkakäytävä.

Saumakohdat liikenneympyröissä

Erilaisten pyöräliikennejärjestelyjen saumakohta voi sijaita liikenneympyrässä. Liikenneympyrään voidaan toteuttaa kohtalaisen selkeästi linjaosuuksien järjestelyjen muutokset, koska kadun puolen vaihtaminen on melko vaivatonta.

Liikenneympyrässä kiertotilaa kiertävä pyörätie on yksisuuntainen, jos korkeintaan yksi siihen liittyvä pyörätie on kaksisuuntainen. Jos kaksi tai enemmän pyöräteistä on kaksisuuntaisia, kiertotila on yleensä kaksisuuntainen.

Mikäli yksisuuntaiset pyörätiet ovat ajoradan vieressä, pyritään ne taivuttamaan linjaosuuden lopulla poispäin ajoradasta siten, että liittyminen kaksisuuntaisiin järjestelyihin onnistuu ongelmitta (kuva 149). Saumakohtien liikenteen ohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska yksisuuntaisen pyörätien ymmärtäminen on vaikeampaa kuin normaalien risteysjärjestelyjen tapauksessa.

Suunnitelmapiirros kiertotilasta ja pyöräteiden liittymisestä. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 149. Sivusuunnan yksisuuntaiset pyörätiet liittyvät kaksisuuntaiseen pyöräliikenteen kiertotilaan hyvin, mutta yksisuuntaisuutta on syytä korostaa liikenteen ohjauksen keinoilla.

Tasoerotellut pyörätiet voidaan suunnitella myös niin, että ne jatkuvat ajoradan vieressä risteysalueelle asti, mikäli jalankulun odotusalueelle ei ole tarpeeksi tilaa. Myös kiertotilan suunnittelemista eri tasoon jalkakäytävän kanssa on syytä harkita. Järjestely aiheuttaa jalankululle kaksi reunakiveä, mutta toisaalta ajoradan leveys voidaan pitää maltillisena (kuva 150).

Suunnitelmapiirros kiertotilasta ja pyöräteiden liittymisestä. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 150. Sivusuunnan yksisuuntaiset pyörätiet jatketaan katkeamattomana pyöräliikenteen kiertotilaan asti, jotta suojatien ylitykset olisivat maltillisen pituiset ja pyöräliikenteen kääntyminen kiertotilaan turvallista.

Pääsuunnan kaksisuuntaiset pyörätiet jatketaan risteysalueen läpi katkeamattomana koko liikenneympyrän alueella. Sivusuunnan yksisuuntaiset järjestelyt sopeutuvat pääsuunnan järjestelyihin. Kiertotila on kaksisuuntainen (kuva 151). Liikenneympyrästä poistuvan suunnan pyöräkaista aloitetaan vasta suojatien jälkeen, jotta suojatien pituus ei kasvaisi liian suureksi.

Suunnitelmapiirros kiertotilasta ja pyöräteiden liittymisestä. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 151. Pääsuunnalla ja sivusuunnalla pyöräkaistat.

Pyöräliikenteen kiertotilaan voidaan liittää usein melko vaivatta erillinen pyörätie (kuva 152).

Suunnitelmapiirros kiertotilasta ja erillisen pyörätien liittymisestä kiertotilaan. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 152. Erillinen pyörätieyhteys voidaan liittää pyöräliikenteen kiertotilaan ylimääräisenä tulosuuntana.

Moottoriajoneuvoliikenteeltä katkaistu ajoyhteys

Liikenneverkon hierarkian, tonttikatujen rauhoittamisen sekä pää- ja kokoojakatujen sujuvoittamisen mielessä voi olla perusteltua estää moottoriajoneuvoliikenteen pääsy risteyksestä joihinkin suuntiin tai katkaista olemassa oleva katuyhteys. Kuitenkin on yleensä perusteltua sallia pyöräliikenne katkaistun yhteyden läpi.

Pyöräliikenteelle merkittävillä reiteillä erotellaan pyöräliikenne ja jalankulku moottoriajoneuvoliikenteeltä katkaistun yhteyden kohdalla (kuvat 153 ja 154). Rakenteellisten ratkaisujen tai pintamateriaalien tulee korostaa pyörätien ja jalkakäytävän eroa. Pyöräliikenteen kannalta vähemmän tärkeillä reiteillä pyöräilijä voi siirtyä jalkakäytävän yli (kuva 159) pääsuunnan pyörätielle tai odottamaan pääsuunnan ylitystä, kun jalkakäytävä on leveydeltään normaali (n. 3–5 m). Tätä leveämmät aukiomaiset alueet tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Suunnitelmapiirros kontrastierosta, joka selkeyttää kadun osia. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 153. Risteysalueen kiveyksen ja asfaltin välinen kontrastiero selkeyttää kadun osien käyttötarkoitusta.
Suunnitelmapiirros ajoyhteydestä jalkakäytävän yli. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 154. Pyöräliikenteen ajoyhteys jalkakäytävän yli. Autoliikenteen ajoyhteyden katkaisua tehostaa läpiajon esteillä.

Yhdistettyjen ja eroteltujen pyörätiejärjestelyjen saumakohdat risteyksissä

Pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdissa rajataan jalkakäytäväosuudet ja jalankulkijoiden odotusalueet selkeästi erilleen yhdistetystä ja erotellusta pyörätie ja jalkakäytävä ratkaisusta (kuva 155). Keskeistä on, että yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä käsitellään pyörätienä ja jalkakäytävät osoitetaan selkeästi alkavaksi tai päättyväksi erotellun ratkaisun saumakohdassa. Ratkaisemattomat järjestelyt johtavat epäselviin tilanteisiin (kuva 156).

Suunnitelmapiirros saumakohdasta risteysalueella. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 155. Periaatekuva saumakohdasta risteysalueella. Jalkakäytävä rajataan erilleen pyöräteistä. Järjestelyjen saumakohdissa merkitään rajat esimerkiksi noppakiviraidalla.
Valokuva saumakohdasta, jossa jalkakäytävä sekä yhdistetty ja eroteltu pyörätie. Aiheesta enemmän tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 156. Kolmen eri järjestelyn saumakohta. Jalkakäytävä tulisi erotella yhdistetystä pyörätiestä ja erotellusta pyörätiestä selkeästi. Kuva: Niko Palo.

Mikäli katuun liittyy erillinen pyörätie, pyritään sen pyöräliikenne ja jalankulku erottelemaan ennen kuin erillinen pyörätie liittyy katualueeseen (kuva 157). Sorapintaiset yhdistetyt pyörätie ja jalkakäytävä yhteydet päällystetään esimerkiksi 10 metrin matkalla ennen liittymistä katualueeseen. Pääsuunnan ylittävä suojatie ja pyörätien jatke suunnitellaan erilleen toisistaan. Sekä jalankulkija että pyöräilijä tekevät pienen sivuttaissiirtymän, koska ylityskohta on usein leveämpi kuin erillinen pyörätie- ja jalkakäytäväyhteys katuverkon ulkopuolella. Tähän on syytä varautua jo kaavoitusvaiheessa huomioiden myös näkemät normaaliin tapaan.

Suunnitelmapiirros liittymäkohdasta. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 157. Erillisen pyörätien (yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä) liittyminen kadun varren pyörätielle.

Pyöräliikenne voi myös siirtyä erilliseltä pyörätieltä jalkakäytävän yli esimerkiksi ajoradalle (kuva 158). Jalkakäytävä rajataan selkeästi esimerkiksi yhdistetystä pyörätiestä.

Suunnitelmapiirros, jossa pyöräliikenne siirtyy jalkakäytävän yli. Asiasta tarkemmin tekstissä kuvan yläpuolella.
Kuva 158. Pyöräliikenne siirtyy jalkakäytävän yli pyöräkaistalle.