Risteysalueet

Merkinnät risteysalueen ajoradalla

Tiemerkintätavan valinta

Risteysalueilla yleisimmät tiemerkinnät pyöräliikenteelle ovat pyöräkaistan merkintänä käytettävä normaalia leveämpi ajokaistaviiva (1/1-20), pyörätien jatke ja pyörätunnukset. Risteysalueen merkintä määräytyy sen mukaan, millaiselta järjestelyltä ajoradan ylitykseen lähdetään (kuva 36). Pyöräkaistamerkintää käytetään, kun pyöräilijä saapuu risteysalueelle ajorataa pitkin. Pyörätien jatketta käytetään, kun pyöräilijä lähtee ajoradan ylitykseen suoraan pyörätieosuudelta.

Kuva 36 Rakenne määrittää tiemerkintätavan risteysalueella

Pyöräkaista risteysalueella

Pyöräkaistan kulkusuunnassa vasemmanpuoleinen viiva merkitään ajokaistaviivalla (1/1-20). Kulkusuunnassa oikeanpuoleinen viiva, reunaviivan jatke, merkitään tarvittaessa 1/1-10 tiemerkinnällä. Jos ristikkäisen suunnan suojatie on alle 2,0 m etäisyydellä pyöräkaistasta, eikä esiinny tarvetta ohjata pyöräliikennettä esim. keskisaarekkeen ohi (kavennus ajolinjassa), jätetään reunaviivan jatkemerkintä pois. (Kuva 37)

Kuva 37 Reunaviivan jatke voidaan jättää merkitsemättä, jos suojatie on riittävän lähellä pyöräkaistaa

Jos pyöräkaista rajautuu risteysalueella rakenteeseen, kuten sivusuunnan yli jatkettuun jalkakäytävään, jätetään kulkusuunnassa oikeanpuoleinen tiemerkintä merkitsemättä.

Pienissä liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä yleissääntönä on, että pyöräkaista merkitään etuajo-oikeutetulle suunnalle. Väistämisvelvolliselle suunnalle ei risteysalueella merkitä pyöräkaistamerkintöjä. Suurissa liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä, joissa liikennevalot ovat pääsääntöisesti jatkuvasti toiminnassa, on yleensä suositeltavaa merkitä myös väistämisvelvollisen suunnan pyöräkaistat risteysalueelle.

Liikennevalo-ohjaamattomissa risteyksissä pyöräkaistamerkinnät jatketaan etuajo-oikeutetulla suunnalla risteysalueen läpi ja väistämisvelvollisella suunnan pyöräkaistan tiemerkinnät jätetään merkitsemättä.

Pyörätien jatke

Pyörätien jatke merkitään risteyksissä vain, jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus kärkikolmiolla, pakollinen pysäyttäminen-merkillä tai pyöräilijän tienylityspaikka-liikennemerkillä.

Suunnittelun rakenteellinen ratkaisu määrittelee, mitä tiemerkintöjä pyörätien jatkeella tulee käyttää. Pyörätien jatke merkitään yleensä kahdella 50 cm x 50 cm valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään, kun ajoradan ylityspaikka on ainoastaan pyöräliikenteelle tarkoitettu tai se on rakenteellisesti eroteltu suojatiestä. (Kuva 38)

Kuva 38 Pyörätien jatke suojatien vieressä. Pyörätien jatkemerkinnät (katkoviivat) merkitään siten, että merkinnät ovat ajettavissa olevan väylän/luiskan ulkoreunojen ulkopuolella. Helsinki. (Kuva: Niko Palo)

Kun pyöräliikenne ja jalankulku on eroteltu, mutta risteysalueella kulkumuodot ovat rinnakkain ja tilaa on niukasti, voidaan suojatien puoleinen jatkemerkintä jättää merkitsemättä.

Yhdistetyillä pyörätiellä ja jalkakäytävällä voidaan käyttää merkintätapaa, jossa pyörätien jatke sijaitsee suojatiemerkinnän keskellä. Jatkeeseen liittyvien yhdistettyjen pyöräteiden ja jalkakäytävien sekä keskisaarekkeen reunakivijärjestelyjen tulee olla yhteensopiva merkinnän kanssa.

Väistämisviiva

Väistämisviivaa käytetään pyöräkaistalla samoilla periaatteilla kuin viereisellä moottoriajoneuvoliikenteen kaistalla. Väistämisviivalla tehostetaan liikennemerkin vaikutusta.

Pyörätunnukset risteysalueella

Tunnuksia käytetään risteysalueella pääsuunnalla ns. konfliktipisteessä. Konfliktipiste on kohdassa, jossa suoraan pääsuunnalla jatkava pyöräliikenne ja sivusuunnalle suuntaava moottoriajoneuvoliikenne risteävät. (Kuva 39)

Kuva 39 Risteysalueella voidaan merkitä pyörätunnus. Kööpenhamina, Tanska. (Kuva: Niko Palo)

Pitkän käännöksen alue -merkintä

Vasemmalle kääntymistä helpottamaan voidaan merkitä risteysalueelle ns. pitkän käännöksen alue. Merkintä koostuu huomioväristä, pyörätunnuksesta ja nuolikuviosta. Merkinnällä osoitetaan pyöräliikenteelle sopiva paikka risteysalueella odottaa vasemmalle jatkamista. Liikennevalo-ohjausta suunnitellessa tulee varmistua siitä, että pyöräilijällä on edellytykset nähdä pääsunnan ylittämistä koskevat liikennevalot. Alueen koko voi olla esimerkiksi 4 m x 2 m (Kuva 40). Merkintää voidaan käyttää myös sivusuunnalta pääsuunnalle käännyttäessä.

Kuva 40 Pitkän käännöksen alue -merkintä helpottaa ymmärtämään ensisijaisen vasemmalle kääntymistavan.

Risteyksen keskialueen merkitseminen

Jos risteysalueella pyöräliikenteelle ei ole osoitettu ylityspaikkaa suojatien viereen, merkitään 1/1-10 ohjausviivoilla etuajo-oikeutetun suunnan keskisaarekkeiden rajaama alue, jos rajattu alue on vähintään 2,0 m leveä (kuva 41).

Kuva 41 Alueen merkitseminen jaksottaa pääsuunnan ylityksen ja parantaa turvallisuutta. Haps, Hollanti. (Kuva: Niko Palo)

Merkinnät risteysalueen pyörätiellä

Suojatie

Risteysalueilla suojatiemerkintää käytetään pyörätien ylityskohdassa silloin, kun suojatiemerkintä on jatkoa ajoradan ylittävälle suojatielle. Suojatie voidaan jättää merkitsemättä, jos pyörätien ylityskohta on vähintään 5 m etäisyydellä samansuuntaisesta ajoradan ylittävästä suojatiestä.

Tunnukset risteysalueen pyöräteillä

Risteysalueella merkitään pyörätunnukset osoittamaan sallittua kulkusuuntaa. Risteysalueella yksisuuntaiset pyörätiet merkitään kulkusuunnan mukaisella pyörätunnuksella ja mahdollisella ajosuuntanuolella. Kaksisuuntaisilla pyöräteillä käytetään kaksoistunnusta. Risteysalueella pyörätielle merkittävä tunnus pyritään sijoittamaan yleensä esimerkiksi luiskaan, jolloin merkintä on mahdollisimman hyvin nähtävissä myös ajoradalta.

Pysäytysviiva

Pyörätielle voidaan merkitä pysäytysviiva osoittamaan pyöräilijälle pysähtymispaikka, esimerkiksi ennen pyöräliikenteen liikennevaloa tai pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkkiä. Pysäytysviiva merkitään sellaiseen paikkaan, jossa pyöräilijä näkee liikennevalon esteettä (kuva 42). Pysäytysviiva merkitään 30 cm leveällä tiemerkinnällä.

Kuva 42 Pysäytysviiva pyörätiellä liikennevaloristeyksessä. Nijmegen, Hollanti. (Kuva: Niko Palo)

Väistämisviiva

Väistämisviivaa voidaan käyttää pyörätiellä väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin tehostamiseksi (kuva 43). Myös kahden pyörätien risteyksessä voidaan käyttää väistämisviivaa, kun väistämisvelvolliselle suunnalle merkitään kärkikolmio (Kuva 44).

Kuva 43 Väistämisvelvollisuus voidaan osoittaa pyöräliikenteelle esimerkiksi kiertoliittymässä, jossa rakenne ei tue normaalia väistämissääntöä. Beek, Hollanti. (Kuva: Niko Palo)
Kuva 44 Kahden pyörätien risteyksessä on osoitettu väistämisvelvollisuus sivusuunnalle. Arnhem, Hollanti. (Kuva: Niko Palo)

Risteysruudukko pyörätiellä

Pyörätielle voidaan merkitä risteysruudukko, mikäli risteysjärjestelyt sitä edellyttävät. Risteysruudukkoa voidaan käyttää esimerkiksi, kun liikennevaloissa odottava pyöräliikenteen jono uhkaa estää ristikkäisen suunnan pyöräliikennevirran etenemisen. (Kuva 45)

Kuva 45 Risteysruudukko pyörätiellä. Nijmegen, Hollanti. (Kuva: Niko Palo)