Värillisen pinnoitteen käyttäminen

Väripinnoitteen määrittely

Värillinen pintamateriaali voidaan joissain määrin rinnastaa tiemerkintöihin. Värillinen pintamateriaali ei ole lainsäädännön mukainen tiemerkintä, mutta sitä käytetään yleensä sellaisissa tilanteissa, joissa tiemerkintöjen teho tai kulkumuotojen erottelutapa ovat todettu riittämättömäksi.

Värilliset pinnoitteet voidaan jakaa kahteen osaan; pyörätien tunnistettavuutta parantaviin korostusvärjäyksiin (hillitty punasävy) ja risteysalueilla etenkin moottoriajoneuvoliikenteen huomiota herättäviin huomiovärjäyksiin. Huomioväriä voidaan käyttää myös pyörätiellä mm. tonttiliittymien kohdalla.

Korostusvärin käyttäminen

Hillitysti värjätyt asfaltit tai värillä pinnoitetut väylän osat korostavat tie- tai katupoikkileikkauksen eri osien funktioita (kuva 48). Materiaali pyritään valitsemaan siten, että hillitty punainen soveltuu kaupungin yleiskuvaan mutta erottuu kuitenkin väylän kulkijoille selkeästi. Korostusväriä voidaan käyttää linjaosuudella ja risteysalueella.

Korostusväriä käytetään mm. seuraavissa suunnitteluratkaisuissa:

 • Baanaverkko
 • Pääverkolla niiltä osin, kun pyörätie on jalankulun kanssa samassa tasossa ja jalankulkua on paljon
  • Kantakaupungissa
  • Kantakaupunkimaiset alueet (tiivis katutila)
  • Asemanseuduilla
  • Muissa vilkkaissa ympäristöissä harkinnan mukaan
 • Risteysalueella, kun pääsuunnan pyörätie on korotettu
Kuva 48 Väylän eri osien tunnistettavuus paranee, kun käytetään värillistä asfalttia. Helsinki. (Kuva: Niko Palo)

Huomiovärin käyttäminen

Tarkkaavaisuutta edellyttävissä kohteissa voidaan turvallisuuden parantamiseksi käyttää huomioväriä, joka erottuu selkeästi risteysalueen muusta värimaailmasta. Huomiovärillä tulisi yleensä merkitä korkeintaan kaksi risteyksen konfliktialtteinta suuntaa. Konfliktialttius voidaan määrittää onnettomuuksien, tai muun turvallisuustekijän mukaan, kuten ylityksen pituuden tai geometrian haastavuuden perusteella. Huomioväriä voidaan käyttää pyöräkaistalla, pyörätien jatkeella tai pitkän käännöksen alue -merkinnän yhteydessä. Huomioväriä voidaan käyttää myös keskialueen havaittavuuden parantamiseen. (Kuva 49)

Kuva 49 Huomioväri risteyksessä. Kööpenhamina, Tanska. (Kuva: Niko Palo)