Linjaosuudet

Ajoradan pituussuuntaiset tiemerkinnät

Pyöräkaistan merkitseminen

Pyöräkaista merkitään 20 cm leveällä valkoisella ajokaistaviivalla ja pyörätunnuksella. Pyöräkaistat merkitään pääsääntöisesti katkoviivalla 1/1-20 (kuva 2). Normaalia leveämmät pyöräkaistat (>=2,0 m) voidaan merkitä jatkuvalla viivalla VA-20 niiltä osin, kun pyöräliikenteellä tai muulla liikenteellä ei ole tarvetta ylittää pyöräkaistan tiemerkintää mm. tonttiliittymien, pysäköintipaikkojen jne. kohdalla. Pyöräkaistalle pääsy huomioidaan myös ajoradan toisella puolella olevilta yhteyksiltä (kuva 3). Pyörätunnukset merkitään noin 50 m välein ja muissa tarpeellisissa kohteissa (kts. taulukko 1)

Kuva 2 Pyöräkaistan tiemerkinnät linjaosuudella
Kuva 3 Pyöräkaistan merkitsemisessä huomioidaan myös ajoradan toisella puolella olevat yhteydet.

Jos pyöräkaista aloitetaan linjaosuuden alussa tai muutoin linjaosuudella, aloitetaan tiemerkintä ajoradan reunasta viisteellä, jotta muu liikenne ohjautuu sille tarkoitetulle ajoradan osalle (kuva 4).

Linjaosuuden lopussa käytetään viereisten saman suuntaisten kaistojen tapaan valkoista 20 cm leveää sulkuviivaa. Sulkuviivan pituus on vähintään 10 m.

Kuva 4 Pyöräkaistan merkinnät aloitetaan viisteellä ajoradan reunasta.

Pyöräkaista päätetään n. 20 m ennen pakollista ajolinjan muutosta, esimerkiksi pysäköintiä. Pyöräkaistan viimeiset 10 m merkitään aina katkoviivalla. (Kuva 5)

Kuva 5 Pyöräkaistan päättyessä järjestetään mahdollisuus liittyä liikennevirtaan

Vaikka perusratkaisuna olisi sekaliikenne, voidaan pyöräkaista merkitä risteystä lähestyttäessä, esimerkiksi pyörätaskun tai pyöräilijän etulähtöaseman vuoksi. Pyöräkaista pyritään merkitsemään ruuhkatilanteen maksimijononpituudelle.

Kun pyöräkaista merkitään risteystä ennen, tulisi pyrkiä merkitsemään pyöräkaista myös linjaosuuden alkuun risteyksen jälkeen. Jos perusratkaisuna on sekaliikenne, voidaan pyöräkaista merkitä esimerkiksi vain 5 m matkalle. Lyhyt ns. vastaanottava kaista voidaan merkitä rauhallisella kadulla alimittaiseksi, esimerkiksi saman suunnan moottoriliikenteen ajokaista leveydellä 2,5 m ja pyöräkaista leveydellä 1,0 m. (Kuva 6) (Kuvan alareunassa näkyvän pyörätaskun merkitseminen

Kuva 6 Pyöräkaista ennen risteystä ja risteyksen jälkeen on selkeä järjestely.

Tietyissä liikennetilanteissa pyöräilijän tulisi voida ryhmittyä pyöräkaistalta saman suuntaisten ajokaistojen vasempaan reunaan vasemmalle kääntymistä varten. Ryhmittyminen mahdollistetaan merkitsemällä katkoviivaa 30–50 m ennen risteysaluetta (kuva 7).

Kuva 7 Pyöräilijän ryhmittyminen viereiselle ajokaistalle voi olla hyvä tapa kääntyä vasemmalle, mikäli ajonopeudet ovat ryhmittymiseen soveltuvat.

Pyöräkaista ja pysäköinti

Pysäköinti rajataan rakenteella tai tiemerkinnällä pysäköintiruutuun, kun vieressä on pyöräkaista. Pyöräkaista merkitään molemmilla reunoilla 1/1-20 tiemerkinnällä. Pysäköintiruudun tiemerkintä tai muu rakenne on 0,75 m etäisyydellä pyöräkaistan tiemerkinnästä. Pyörätunnus toistetaan pyöräkaistalla pysäköinnin kohdalla n. 25 m määrävälein. (Kuva 8)

Kuva 8 Pysäköityjen autojen ja pyöräliikenteen välissä oleva ovenavaustila on turvallisuuden kannalta tärkeä. Pysäköintipaikat tulee merkitä selkeästi, jotta autot pysäköidään pysäköintitilaan huolellisesti, eikä ovenavaustilaa ulosmitata

Pyöräkaista ja linja-autopysäkit

Turvallinen mitoitus pysäkkisyvennyksen kohdalla on vähintään 1,75 m leveä pyöräkaista ja 3,0 m leveä pysäkkisyvennys. Ajoradan ja pyöräkaistan väliin merkitään 1/1-20 tiemerkintä ja pyöräkaistan ja pysäkkisyvennyksen väliin reunaviivan jatke 1/1-10 tiemerkinnällä. Pyörätunnukset merkitään n. 10 m välein. (Kuva 9)

Kuva 9 Pyöräkaista pyritään ensisijaisesti merkitsemään jatkuvana pysäkkisyvennyksen kohdalla. Jatkuva ratkaisu pyritään toteuttamaan aina, kun syvennyksen tila on kahdelle tai useammalle linja-autolle.

Mikäli käytettävissä on yhteensä alle 4,5 m, jätetään reunaviivan jatke merkitsemättä, eikä pyörätunnuksia toisteta. (Kuva 10)

Kuva 10 Pyöräliikenteen ajolinja voi vähäisellä linja-autoliikenteen määrällä jatkua pysäkkisyvennyksen läpi

Mikäli pysäkkisyvennystä ei ole tai käytettävissä oleva tila on alle 3,0 m, jätetään pyöräkaista merkitsemättä pysäkin mitalla. Pyöräkaistan tiemerkintä katkaistaan 16 m matkalla. Linja-auto ryhmittyy pysäkille ja pysäkiltä pois pyöräkaistaa hyödyntäen. (Kuva 11)

Kuva 11 Kun linja-autojen määrä on vähäinen (max. 8–10 vuoroa tunnissa), voidaan katkaista pyöräkaista pysäkin kohdalla.

Linjaosuuden suojatiet ja pyörätien jatkeet

Suojatiellä merkitään ensisijaisesti jalankulkijan kadun ylitykseen tarkoitettu paikka. Linjaosuudella liikennevalo-ohjaamattomissa ylityksissä pyörätien jatketta ei merkitä, kun pyöräliikenne on väistämisvelvollinen ajoradan liikenteeseen nähden. Pyöräliikenteelle voidaan osoittaa jalankulusta eroteltu pääsy ajoradan yli (kuva 12).

Kuva 12 Ajoradan ylityspaikka, jossa pyöräliikenteellä on väistämisvelvollisuus

Kärkikolmiolla voidaan osoittaa ajoradan ylittävälle pyöräliikenteelle etuajo-oikeus. Tässä tapauksessa merkitään myös pyörätien jatke ja väistämisviiva ajoradalle (kuvat 13 & 14). Väistämisviiva merkitään 0,5 m etäisyydelle suojatiestä tai pyörätien jatkeesta. Pyörätien jatkeelle merkitään pyörätunnukset ja tarvittaessa voidaan käyttää huomioväriä. Huomiovärin käyttö on perusteltua, jos väistämissääntöjen ymmärtäminen on vaikeaa rakenteellisista järjestelyistä johtuen.

Kuva 13 Pyörätien jatke, joka on kärkikolmiolla osoitettu pyörätien suunnassa etuajo-oikeutetuksi
Kuva 14 Pyörätien jatke on osoitettu etuajo-oikeutetuksi. Nijmegen, Hollanti.
(Kuva: Niko Palo)

Pyöräilijän tienylityspaikka

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (B7) -liikennemerkillä osoitetaan, että ajoneuvon on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää pyöräilijää. Merkillä voidaan osoittaa vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Pyörätien jatkeelle merkitään pyörätunnukset ja tarvittaessa voidaan käyttää korostusväriä. (Kuva 15)

Kuva 15 Pyöräilijän tienylityspaikka, eli liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeus

Pyörätasku

Pyöräliikenteelle voidaan merkitä odotustila eli pyörätasku ennen liikennevaloristeystä. Pyörätasku rajautuu suojatiehen ja 50 cm leveään ajoradan pysäytysviivaan. Pysäytysviiva merkitään yleensä 5 m etäisyydelle suojatiestä. Pyörätaskuun merkitään yksi suuri pyöräsymboli (2,0 m x 2,0 m likimäärin keskelle moottoriajoneuvon ajolinjaa. Kun pyörätasku rajautuu kahden kaistan eteen, merkitään pyörätunnus moottoriajoneuvojen kaistojen keskikohdalle. Yleensä pyörätaskua ei käytetä, mikäli moottoriajoneuvojen kaistoja on kolme tai enemmän. Pyöräliikenne ohjataan pyörätaskuun pyöräkaistaa pitkin. Pyöräkaista on vähintään 5 m pitkä. Pyörätasku voidaan merkitä vain liikennevaloristeykseen. (Kuva 16)

Kuva 16 Pysäytysviivat pääsuunnalla ja pyörätasku eli pyöräilijän odotusalue sivusuunnalla

Pyöräliikenteen tunnukset ajoradalla

Tunnukset ja nuolikuviot ajoradalla

Pyöräkaistalle merkitään pyörätunnukset pyöräilijän kulkusuunnan mukaan. Yleisperiaatteena on, että pyörätunnukset merkitään linjaosuuden alkuun ja loppuun sekä noin 50 metrin välein. Tunnuksia merkitään turvallisuuden parantamiseksi lisäksi linjaosuudelle mm. tonttiliittymien, pysäkkien sekä linjaosuuden suojateiden kohdille. Tunnuksien merkitsemistarve muodostuu yleensä sellaisiin kohtiin, jossa tapahtuu liikkumista pyörätien yli. Tunnusten toistamista määrävälein ei tarvitse toteuttaa niillä kohdilla, joissa toistaminen toteutuu jo em. erityiskohteiden myötä. Pyörätunnus merkitään ajoradalle ajosuunnassa ennen suojatietä.

Yksisuuntaisilla järjestelyillä voidaan käyttää ajokaistanuolta korostamaan järjestelyn ajosuuntaa. Pyöräkaistalla voidaan merkitä ajokaistanuoli linjaosuuden alkuun sekä kaikkiin niihin liikennetilanteisiin, joissa pyöräilijä voi liittyä kyseiselle pyörätielle tai -kaistalle. Näitä kohtia ovat mm. ajoradan ja erillisen pyörätien risteys sekä tonttiliittymät. Pyöräkaistalla toistettavat pyörätunnukset merkitään yleensä ilman ajokaistanuolta. Linjaosuuden viimeinen tunnus ennen risteystä merkitään ilman ajokaistanuolta, ellei tarkoituksena ole määrätä pyöräliikenteelle pakollista jatkettavaa suuntaa tai suuntia.

Ajokaistanuolen merkitseminen ajoradalla eri tilanteissa
PyöräkaistatPyörätunnus
ajokaistanuolen kanssa
Pyörätunnus
ilman ajokaistanuolta
Linjaosuuden alussa               x
Erillisen pyörätien ja kadun varren järjestelyjen risteys      x
Tonttiliittymäx
Laajan tonttiliittymän toistettavat tunnukset                        x
Yksi ja kaksisuuntaisen pyörätien saumakohta                     x
Ennen suojatietäx
Toisto linjaosuudella n. 50 m väleinx
Toisto pysäköinnin kohdalla n. 25 m väleinx
Toisto pysäkin kohdalla n. 10 m väleinx
Linjaosuuden lopussax
Taulukko 1 Ajokaistanuolen merkitseminen ajoradalla eri tilanteissa

Tunnukset pyöräkadulla

Pyöräkatu merkitään pyöräkadun aloittavalla ja sen päättävällä liikennemerkillä. Pyöräkadulle voidaan merkitä’ liikennemerkkitunnus asfalttiin pyöräkadun aloittavassa kohdassa pyöräkadun suuntaisesti. Pyöräkatutunnus toistetaan risteävien ajoratojen jälkeisten linjaosuuksien alussa. Pyöräkadun suunnitteluratkaisu määrittelee tunnuksen sijainnin. Se sijoitetaan keskelle kyseisen suunnan ajokaistaa. Pyöräkadulle voidaan merkitä suojatie. (kuvat 17 & 18)

Kuva 17 Pyöräkatu -liikennemerkkimerkinnällä vahvistetaan liikennemerkin vaikutusta
Kuva 18 Pyöräkatu -liikennemerkkimerkinnät kaksikaistaisessa pyöräkatuprofiilissa. Ajosuunnat on eroteltu toisistaan rakenteellisesti.

Pyöräily vastasuuntaan yksisuuntaisella ajoradalla

Pyöräliikenteelle voidaan liikennemerkeillä sallia yksisuuntaisella ajoradalla vastasuuntaan ajaminen. Tiemerkinnät riippuvat kadun vilkkaudesta ja risteävien katujen järjestelyistä. Erittäin rauhallisilla yksisuuntaisilla ajoradoilla (nopeusrajoitus 30 km/h ja moottoriajoneuvoliikenteen määrä vähäinen) ei tarvita tiemerkintöjä järjestelyn tueksi.

Rauhallisilla ajoradoilla merkitään pyörätunnus ajokaistanuolen kanssa osuuden alkuun (vastavirran suuntaan ajoradan oikeaan reunaan) ja ilman ajokaistanuolta linjaosuuden loppuun. Pyörätunnuksen keskikohta pyritään merkitsemään n. 1,0 m etäisyydelle ajoradan reunasta. Pyörätunnus voidaan toistaa nuolikuvion kanssa tonttiliittymien kohdalla, ja harkinnan mukaan määrävälein.

Pysäköinnin kohdalla toistaminen toteutetaan harkinnan mukaan. Pysäköinnin kohdalla tunnus kohdistetaan siten, että pyöräilijä voi turvallisesti edetä (huomioiden mahdollisen pysäköidyn auton oven avaamisen) ajaen pyörätunnuksen yli. Tämä yleensä tarkoittaa, että tunnuksen keskikohta on n. 1,5 m etäisyydellä pysäköintiruudusta. Pysäköinti merkitään P-tunnuksella ja tiemerkinnällä normaalin kulkusuunnan vasemmassa reunassa. (Kuva 19)

Kuva 19 Yksisuuntainen katu, jolla pyöräliikenne on sallittu molempiin suuntiin. Pysäköinti rajataan pysäköintiruutuun normaalissa kulkusuunnassa ajoradan vasemmassa reunassa.

Pyörätunnuksen lisäksi voidaan merkitä 1/1-20 sulkuviiva osuuden alkuun ja loppuun 5–10 m matkalle (kuva 20). Myös 1/1-20 kaistamerkintää voidaan käyttää, mikäli se on välttämätöntä ryhmittymisien tms. kannalta.

Kuva 20 Pyöräkaista on merkitty linjaosuuden alkuun ja loppuun. Pysäköintiä on sijoitettu optimaalisessa tilanteessa vain normaalin kulkusuunnassa ajoradan oikeaan reunaan.

Kun nopeusrajoitus on 40 km/h tai korkeampi ja liikennettä on vähäistä enemmän tai katuosuudella liikennöi säännöllinen bussilinja, voidaan harkita pyöräkaistan merkitsemistä koko linjaosuuden matkalle. Pyöräkaistan viivatyypin valinta ja pyörätunnuksien toistaminen noudattavat normaaleja periaatteita. (Kuva 21)

Kuva 21 Pyöräkaista merkittynä koko linjaosuuden matkalle

Pysäköinnin kohdalla varataan ovenavaustila. Pysäköinti pyöräkaistan puolella merkitään P-tunnuksella ja tiemerkinnällä (kuva 22).

Kuva 22 Pyöräkaista merkittynä ns. vastavirtaan pysäköinnin viereen

Pyörätien pituussuuntaiset tiemerkinnät

Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelu

Kun jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan maali- tai massamerkinnällä, erotteluviiva on yhtenäinen 10 cm leveä viiva. Samassa tasossa olevat jalkakäytävä ja pyörätie pyritään aina jakamaan erilevyisiin osiin, ettei erotteluviivaa sekoiteta ajosuunnat erottelevaan viivaan. Erotteluviiva jatketaan koko linjaosuudella katkeamattomana, mm. tonttiliittymien kohdalla.

Keskiviiva kaksisuuntaisella pyörätiellä

Kaksisuuntaisilla pyöräteillä merkitään ajosuunnat erotteleva 1/3-10 keskiviiva, kun kyseessä on baana, pääreitti tai pyörätien kaksisuuntaisuutta on muuten tarpeen korostaa (kuva 23). Keskiviiva voidaan merkitä myös yhdistetylle pyörätie ja jalkakäytävälle.

Kuva 23 Jos väylää ei ole rakenteellisesti eroteltu, keskiviiva auttaa tunnistamaan pyörätien. Helsinki. (Kuva: Niko Palo)

Ajogeometrialtaan tai näkemäolosuhteiltaan haastavissa kohteissa, kuten alikuluissa ohjausviivalla 1/1-10 voidaan ohjata pyöräliikenne pysymään pyörätien oikeassa reunassa (kuva 24).

Kuva 24 Geometrialtaan haastavissa kohteissa ohjausviiva selkeyttää ajolinjoja. Ohjausviiva muistuttaa pyöräilijää ja jalankulkijaa mahdollisesta vastaantulevasta liikenteestä. Helsinki. (Kuva: Niko Palo)

Keskiviiva tai ohjausviiva voidaan merkitä myös muilla verkon osilla osuuden alkuun ja loppuun esimerkiksi 10–30 m matkalle (kuva 25).

Kuva 25 Ohjausviivalla voidaan ohjata pyöräliikennettä esimerkiksi järjestelyjen saumakohdissa. Helsinki. (Kuva: Niko Palo)

Sulkuviiva pyörätiellä

Lähestyttäessä liikennevalo-ohjattua risteystä tai risteystä jossa pyöräliikenteen suunnat on eroteltu, merkitään kaksisuuntaisen pyörätien keskiviiva viimeiset 2–15 m jatkuvalla 10 cm leveällä sulkuviivalla. Niiltä osin, kuin pyöräliikenteellä on tarvetta ylittää keskiviiva, sulkuviivaa ei käytetä.

Kaksisuuntaisilla pyöräteillä voidaan merkitä sulkuviivalla kaarteet, vaikeat geometriat tai muut kohdat, joissa näkemä on heikko. Sulkuviivan käyttöön vaikuttaa väylän mitoitusnopeus ja mm. onko mopoliikenne sallittu pyörätiellä (kuva 26). Sulkuviivalla voidaan pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdassa tehostaa pakollista jatkettavaa suuntaa (kuva 27).

Kuva 26 Sulkuviivalla voidaan merkitä kohdat, joissa pyörätien keskilinjaa ei tule ylittää. Nijmegen, Hollanti. (Kuva: Niko Palo)
Kuva 27 Sulkuviivalla voidaan tehostaa tiemerkintöjen ohjausvaikutusta. Nijmegen, Hollanti (Kuva: Niko Palo)

Viivatyyppi on sama kuin jalankulun ja pyöräliikenteen erotteluun käytetty viivatyyppi. Mikäli rakenteelliset ratkaisut eivät ole itsestään selvät, toistetaan pyörätunnuksia riittävän tiheään ja tarvittaessa merkitään jalankulun osuus myös tiemerkinnällä.

Kääntyvien suuntien merkitseminen pyörätiellä

Pyöräteillä voidaan merkitä kääntyviä suuntia ajokaistanuolilla. Samansuuntaiset erkanevat pyörätien osat erotellaan toisistaan katkoviivalla (1/1-10).

Kaksisuuntaisella pyörätiellä vastakkaiset suunnat erotellaan sulkuviivalla (VA-10) niiltä osin kuin sulkuviivan ylitystarvetta ei ole. Geometrialta haastavassa kohdassa voidaan ajosuunnat erotteleva viiva merkitä 1/1-10 merkinnällä. (Kuva 28)

Kuva 28 Kääntyvien suuntien merkitseminen yksi- ja kaksisuuntaisella pyörätiellä

Suojatie pyörätiellä

Jalankulkijan on ylitettävä pyörätie suojatietä kulkien, jos se on lähellä. Suojatien merkitseminen soveltuu ainoastaan sellaisille kohdille, joissa jalankulkijan ylityspaikka on ainoa luonnollinen ylityspaikka jalankulkijalle. Suojatie merkitään linjaosuuksilla mm. pysäkkien yhteyteen kohdille, joissa jalankulkijat on ohjattu ylittämään pyörätie esimerkiksi kaiteella tietystä kohdasta. Suojatie voidaan myös merkitä keskeisen jalankulun ylityksen kohdalle.

Pyörätien poikittaissuuntaiset tiemerkinnät

Heräteraidat

Heräteraitoja voidaan käyttää huomion herättämiseksi. Heräteraitoja merkitään 3 kpl, 10 cm leveällä tiemerkinnällä. Viivat ovat 10 cm etäisyydellä toisistaan.

Kun pyöräliikenne ja jalankulku ovat samassa tasossa, merkitään heräteraidat koko väylän leveydelle (pyöräliikenteen molemmat suunnat ja jalankulun puoli). Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä merkitään heräteraidat myös koko väylän leveydelle. Tasoerotelluissa ratkaisuissa merkitään heräteraidat vain pyörätien puolelle (molemmat suunnat). Heräteraitoja käytetään säästeliäästi vain erittäin haastavissa kohteissa.

Hidastemerkintä

Pyörätiellä voidaan käyttää hidasteita. Pyöräteillä hidasteet merkitään 10–50 cm kokoisilla valkoisilla ruuduilla. Rakenne määrittelee sopivan ruutukoon. (Kuva 29)

Kuva 29 Hidastetöyssy pyörätiellä. Kööpenhamina, Tanska. (Kuva: Niko Palo)

Tunnukset pyörätiellä

Tunnukset ja nuolikuviot pyörätiellä

Yleisperiaatteena on, että pyörätunnukset merkitään linjaosuuden alkuun ja loppuun. Tunnuksia merkitään linjaosuudelle mm. tonttiliittymien, pysäkkien ja välisuojateiden kohdille. Tunnusten toistaminen määrävälein toteutetaan, jos toistaminen ei toteudu erityiskohteiden (mm. tonttiliittymät, suojatiet jne.) myötä.

Pyörätielle merkitään pyörätunnukset ainoastaan pyöräilijän kulkusuunnassa. Yksisuuntaisilla pyöräteillä merkitään pyörätunnus ja ajokaistanuoli osoittamaan sallittua ajosuuntaa. Kun yksisuuntainen pyörätie liittyy risteysalueelle pyörätien tasossa, linjaosuuden viimeinen tunnus merkitään ajokaistanuolen kanssa.

Nuolikuvion merkitseminen yksisuuntaisella pyörätiellä erilaisissa tilanteissa
Yksisuuntainen pyörätiePyörätunnus
ajokaistanuolen kanssa
Pyörätunnus
ilman ajokaistanuolta
Linjaosuuden alussax
Erillisen pyörätien ja kadun varren järjestelyjen risteysx
Tonttiliittymäx
Laajan tonttiliittymän toistettavat tunnuksetx
Yksi ja kaksisuuntaisen pyörätien saumakohtax
Ennen suojatietäx
Toisto linjaosuudella n. 100 m (500 m) väleinx
Toisto pysäköinnin kohdalla n. 25 m välein tarvittaessax
Toisto pysäkin kohdalla n. 10 m väleinx
Linjaosuuden lopussax
Taulukko 2 Nuolikuvion merkitseminen yksisuuntaisella pyörätiellä erilaisissa tilanteissa

Kaksisuuntaisilla pyöräteillä käytetään aina kaksoistunnusta, jossa kumpaankin ajosuuntaan merkitään pyörätunnus. Kaksoistunnus merkitään ja toistetaan samoilla periaatteilla kuin yksisuuntaiset ratkaisut. Kaksoistunnuksen kanssa ei käytetä ajosuuntanuolta.

Pyörätiellä pyörätunnuksia toistetaan linjaosuudella rakennetussa ympäristössä noin 100 m välein ja rakentamattomassa ympäristössä noin 500m välein. (Kuva 30)

Kuva 30 Pyörätunnukset toistetaan määrävälein, ellei tunnuksia erityiskohteiden vuoksi tule merkittäväksi riittävällä tiheydellä

Pyörätielle merkityn suojatien yhteyteen merkitään pyörätunnus yleensä vain toiselle puolelle suojatietä. Jos suojatie on poikkeuksellisen leveä, voidaan merkitä tunnukset molemmille puolille suojatietä. Jos kyseessä kadun varren erillinen pyörätie (jalankulun reitti ei ole välittömässä läheisyydessä), merkitään pyörätunnukset molemmille puolille suojatietä.

Pakollisia jatkettavia suuntia voidaan merkitä ajokaistanuolilla, esimerkiksi järjestelyjen saumakohdassa (kuva 31).

Kuva 31 Kaksisuuntaisella pyörätiellä käytetään nuolikuvioita osoittamaan jatkettava suunta. Helsinki. (Kuva: Niko Palo)

Pyörätie ja linja-autopysäkit

Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelu jatkuu katkeamattomana pysäkin kohdalla. Pysäkin odotustilan ja jalkakäytävän väliin merkitään suojatie, jos odotustila suojataan kaiteella koko matkalta ja pyörätien ylittämiseen on yksiselitteiset kohdat. Pyörätunnukset merkitään yksisuuntaisissa järjestelyissä pyöräilijän tulosuunnan puolelle ja kaksisuuntaisilla järjestelyillä pyörätunnukset merkitään suojatien viereen puolelle, joka on kauempana pysäkkialueen keskikohdasta (kuva 32). Tunnusten puolen valinnassa voi käyttää harkintaa, mikäli suunnitteluratkaisu edellyttää ohjeesta poikkeamista. Perustellusti tunnukset voidaan merkitä myös molemmille puolille suojatietä, esimerkiksi jos suojatiemerkintä on poikkeuksellisen leveä.

Kuva 32 Suojatie merkitään odotustilan ja jalkakäytävän väliin, kun pyörätien ylitys ohjataan esim. kaiteella keskitettyyn paikkaan.

Mikäli odotustilan ja jalkakäytävän tai kyytiinastumistilan ja jalkakäytävän välillä ei ole kaiteella tai muulla rakenteella osoitettuja yksiselitteisiä pyörätien ylityspaikkoja, jätetään suojatiet merkitsemättä ja pyörätunnukset toistetaan 10 m välein. (Kuva 33)

Kuva 33 Pysäkeillä, joilla on vain kyytiinastumistila, toistetaan tunnukset 10 m välein

Pysäköinti ja pyörätie

Kun ovenavaustila on riittävä, tunnusten toistamista ei ole tarpeen tihentää pysäköinnin kohdalla. Ovenavaustilan ollessa puutteellinen, tunnukset voidaan harkinnan mukaan toistaa pyörätiellä 25 m välien.

Sulkualueet pyörätiellä

Lähtökohtana on, että pyöräteillä ei ole rakenteellisia esteitä, kuten liikennemerkkien jalustoja, mainoslaitteita, valaisimia, sähkökaappeja ym. Turvallisuutta voidaan parantaa ohjaamalla pyöräliikenne esteen ohi tiemerkintöjen avulla.

Sulkualueet voidaan merkitä 10 cm leveällä viivalla 45 asteen kulmassa kulkusuuntaan. Sulkualueen reunalta esteeseen tulee olla vähintään 25 cm ja sulkualue aloitetaan vähintään 5,0 m ennen estettä. (Kuva 34)

Kuva 34 Pyörätiellä olevat esteet merkitään sulkualueella
Kuva 35 Sulkualueen merkitsemisen kansainvälisiä käytäntöjä. Nijmegen, Hollanti & Frederiksberg, Tanska. (Kuvat: Niko Palo)